Školení požární ochrany

Klíčové body školení

Obsah školení požární ochrany

Obsah školení je stanoven vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

  • Základní pojmy a zásady požární ochrany
  • Možnosti vzniku požárů a jejich příčiny
  • Prevence požárů
  • Požární ochrana v práci
  • Evakuační plán, postupy evakuace osob a majetku při požáru
  • Použití hasicích přístrojů a dalšího hasicího zařízení

Kdo může školení provádět

Školení požární ochrany může provádět proškolený vedoucí zaměstnanec, požární preventista nebo technik požární ochrany. Pokud takové školení nejste schopni zajistit sami, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Jak často se školení provádí

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení nebo pracoviště, nebo pokud se mění podmínky požární bezpečnosti a tedy i obsah školení. Školení se periodicky opakuje 1x za 24 měsíců.

Sankce při nedodržení

Za nedodržení povinnosti organizovat školení požární ochrany pro zaměstnance může být zaměstnavatel postižen pokutou až do výše 100 000 Kč.

Školení požární ochrany je důležitým prostředkem pro prevenci požárů a ochranu života a zdraví osob. Zaměstnavatelé by měli dbát na to, aby jejich zaměstnanci byli proškoleni v oblasti požární bezpečnosti a byli schopni v případě vzniku požáru správně a rychle reagovat. Kontaktujte nás raději včas.