Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

Naše společnost se specializuje na provádění revizí a kontrol plynových zařízení pro topné účely a technické plyny, včetně zemního plynu, LPG a dalších, včetně mediciálních plynů. Jsme oprávněni provádět revize a kontroly zařízení jako VTL (vysokotlaké plynovody), STL (středotlaké plynovody) a NTL (nízkotlaké plynovody).

Naši odborníci provádějí důkladné revize plynovodů, plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení. Kontrolujeme regulační stanice, plynové kotle (neposkytujeme servis) a hořáky, včetně pecí a kogeneračních jednotek. Při provádění těchto revizí se řídíme relevantními normami a předpisy, například ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 07 0703, ČSN 06 3003, TPG 500 02 a TPG 811 01.

Naše služby zahrnují také revize a kontroly zařízení pracujících s LPG (propan, propan-butan). To může zahrnovat čerpací stanice LPG, které prověřujeme podle TPG 304 01, zásobníky na propan a propanové hospodářství, které jsou pod naší kontrolou dle TPG 402 01, revize zařízení určených pro pohon motorových vozidel podle TPG 403 01, což přispívá k zajištění bezpečného provozu.

Kromě toho se aktivně podílíme na vypracování Místních provozních řádů (MPŘ) pro plynová zařízení, abychom zajistili dodržování ČSN 38 6405 a dalších prováděcích předpisů. Taktéž jsme schopni vypracovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a údržbu plynových zařízení, což představuje další preventivní opatření na poli bezpečnosti a zajištění správného provozu těchto zařízení.

  • Revize a zkoušky provádí revizní technik plynových zařízení, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR)
  • Revizní technik plynových zařízení získává druh osvědčení bez omezení (má tedy všechny skupiny) nebo může omezit požadovaný rozsah svého osvědčení pouze na některé plyny nebo zařízení

Lhůty revizí plynových zařízení

V souladu s nařízením vlády č. 191/2022 Sb. je na provozovateli každého odběrného plynového zařízení, jako jsou například plynové kotle a spotřebiče, povinnost provádět revize a kontroly plynových zařízení. Provádějící provozovatel nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení.

  • 1x ročně je vyžadována kontrola plynového zařízení: podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Tato kontrola zahrnuje přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám a kontrolu správnosti orientačních a označovacích tabulek. Většinou je tato roční kontrola nahrazena provozní revizí, pokud byla provedena v roce svého pořízení
  • Základní revize: jednou ročně
  • Revize plynových zařízení: definovaná podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb., musí být provedena na každém plynovém zařízení před jeho uvedením do provozu. Tuto revizi obvykle zajišťuje dodavatelská organizace a často je součástí dodávky plynového zařízení
  • Provozní revize: jsou prováděny v pravidelných tříletých intervalech a zahrnují přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízeních. Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. nařizuje provádět provozní revize v souladu s lhůtou uvedenou v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405. Pro bezproblémový provoz je dobré dělat kontrolu častěji, doporučuje se 1 x ročně
  • Prohlídky nízkotlakých kotelen: Provozovatel kotelny je povinen zajistit ve lhůtě 1x za rok provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen. OP je nutné provést také před uvedením kotelen do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů nebo při změně druhu paliva a u sezónního provozu před zahájením každé sezóny
  • Přezkoušení obsluhy plynového zařízení: 1 x za tři roky se provádí přezkoušení způsobilosti obsluhy plynového zařízení