Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)

Vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem

Dokumentace k ochraně před výbuchem DOPV je základním a povinným dokumentem zaměstnavatele. Povinnost mít zpracovánu tuto dokumentaci platí pro všechny státy EU. Zaručuje stejnou bezpečnost práce v provozech v kategorii provozů s vysokým požárním nebezpečím, a kde hrozí riziko výbuchu, jako jsou průmyslové provozy, chemické továrny, sklady s hořlavými látkami aj.

 • Povinnost vypracovat DOPV má zaměstnavatel. Tedy nikoliv dodavatel technologie, majitel technologie nebo její provozovatel (majitel objektu může být jiná právnická osoba než zaměstnavatel).
 • DOPV musí být písemná, úplná a aktuální.
 • DOPV podléhá pravidelným revizím - vždy při důležitých změnách v daném provozu a dále v pravidelných intervalech, obvykle každých 12 až 24 měsíců.
 • Existenci DOPV pro daný provoz kontroluje Státní úřad inspekce práce.
 • Zpracování DOPV většinou nechávají zaměstnavatelé na odbornících.

Obsah dokumentace

 • základní informace o provozu, objektu, zařízení a vybavení
 • informace o materiálech, včetně požárně-technických charakteristik (se zaměřením na výbuchové parametry)
 • rozdělení zařízení na otevřená (ze kterých může výbušná atmosféra volně unikat) přes částečně po zcela uzavřená
 • stanovení míst úniků výbušné atmosféry a stanovení stupňů úniku
 • určení prostorů bez nebezpečí výbuchu a s potenciálním nebezpečím výbuchu
 • zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do zón podle předpokládaného nebo možného trvání výbušné atmosféry
 • zhodnocení iniciačních zdrojů (zdrojů vznícení výbušné atmosféry)
 • návrh preventivních a ochranných opatření pro vyloučení výbušné atmosféry nebo iniciačních zdrojů
 • požadavky na zařízení umístěná v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • další doporučení a související opatření
 • zhodnocení a závěr

Rizika řešená v této dokumentaci

Nejzávaznější typ provozní události, který tato dokumentace řeší je výbuch. Netýká se ale pouze toho. Doplňuje a dopracovává dokumenty týkající se požární ochrany a protokoly o určení vnějších vlivů. Zabývá se otázkou plynů a par, hořlavých kapalin a hořlavého a výbušného prachu. Řeší příčiny vzniku iniciačních zdrojů a prevenci proti nim, tedy zabývá se také otázkami ochrany před požárem a prevencí ekologických havárií.

Kdy není potřeba DOPV mít

Tuto dokumentaci není potřeba zpracovávat v případech, kdy je množství hořlavých látek malé a riziko výbuchu minimální.

Také se nezpracovává pro provozy uvedené v NV 406/2004 Sb.

 • prostory pro ošetření pacientů
 • zařízení pro spalování plynných paliv (kotle, pece, karmy, ohřívače). Ovšem pozor, zařízení pro úpravu a distribuci plynných paliv, jako jsou regulační stanice, hlavní uzávěry, regulační řady apod. vyjmuta nejsou.
 • prostory s výbušninami a chemicky nestabilními látkami
 • hornická činnost a činnost podléhající Státní báňské správě ČR
 • dopravní prostředky