BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Komplexní služby BOZP

Nabízíme posouzení stavu pracovišť z hlediska BOZP, vyhledávání a analýzu rizik BOZP a návrhy na opatření snížení rizik – rizika BOZP. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (NCHL).

Dále také v oblasti BOZP školíme vedoucí zaměstnance a provádíme kontroly pracovišť z hlediska BOZP – součástí jsou návrhy na řešení neshod, vypracování a aktualizace dokumentace BOZP a interních předpisů a vypracování normativu OOPP (osobní chranné pracovní pomůcky) a směrnice pro používání OOPP dle NV č. 495/2001 Sb.

Kromě toho navrhujeme kategorizaci prací a pracoviště včetně projednání s OHS, vypracování dokumentace ochrany před výbuchem, (DOPV) ATEX dle NV č. 406/2004 Sb., vypracování protokolu o stanovení prostředí a určení nebezpečných zón dle ČSN EN 60 079-10 a NV č. 406/2004 Sb.

V poslední řadě pak vypracováváme bezpečnostní listy pro nebezpečné chemické látky a směsi dle zákona o nebezpečných látkách (NCHL) č. 350/2011 Sb., vyšetřujeme pracovní úrazy a hlášení o pracovních úrazech dle NV č. 494/2001 Sb., zastupujeme společnosti při jednání s úřady (OIP a jiné) a účastníme se kontrol státních úřadů (OIP a podobně).

Naše kvalifikace

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (BOZP), dle zákona č. 309/2006 Sb. pro Českou republiku.

Osoba odborně způsobilá (autorizovaná osoba) pro nakládání s NCHL.

Bezpečnostní technik (BOZP) podle zákona č. 124/2006 Z.z. pro Slovenskou republiku.