Audit BOZP

Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Audit BOZP je důležitým nástrojem při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním prostředí. Poskytuje komplexní pohled na současný stav bezpečnosti v organizaci a identifikuje potenciální rizika a nedostatky v systému řízení BOZP. Mapuje všechny firemní procesy ve vztahu k bezpečnosti práce. Může ho provést interní nebo externí auditor. Probíhá v několika fázích počínaje sběrem a analýzou informací až po vyhodnocení výsledů s vypracováním závěrečné zprávy s doporučeními pro zlepšení.

Proč si nechat udělat audit BOZP

Audit BOZP slouží k posouzení, zda organizace dodržuje požadované platné normy a má zaveden účinný systém řízení BOZP. Umožňuje identifikovat oblastí, ve kterých je třeba se zlepšit, hodnotí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a přispívá k minimalizaci rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Poskytuje nástroje pro systematické zlepšování systému řízení BOZP.

K čemu jsou výsledky auditu BOZP

V rámci auditu BOZP jsou identifikována rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a doporučena opatření k minimalizaci těchto rizik, tak aby byla zajištěna přiměřená ochrana zdraví a bezpečnosti. Kontroluje se technické vybavení pracoviště, preventivní opatření pro případ mimořádných události a plnění hlavních předepsaných požadavků a nařízení BOZP.

Co obsahuje audit BOZP

Malý (interní) audit BOZP: Malý (interní) audit BOZP se zaměřuje na základní oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolu pracovního prostoru, identifikaci rizik a potenciálních nebezpečí, kontrolu dodržování bezpečnostních postupů a školení zaměstnanců.
Velký audit BOZP: Velký audit BOZP je rozsáhlejší a zahrnuje podrobnější hodnocení bezpečnostních postupů, kontrolu dokumentace a systému řízení rizik, posouzení kvality školení a zhodnocení prevence pracovních úrazů a nemocí.

V obou případech je cílem identifikovat nedostatky a navrhnout opatření k jejich minimalizaci.